Başvuru Politikası ve Bilgi Talep Formu

Başaran Hukuk Bürosu

 BAŞARAN
HUKUK BÜROSU
            VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU POLİTİKASI/FORMU

  • Genel Açıklamalar                                        

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, Başaran Hukuk Bürosu (“Başaran Hukuk”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Başaran Hukuk tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Başaran Hukuk tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibinindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

  • KVKK’nın 11. maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi Başaran Hukuk’a başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  • Başvuru Yöntemi                             

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu politikada yer alan formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı
Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tevsik edici belge
ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yanyol “Ataköy Rezidans” No:8/1/A K:7 D:75-76-77 Bakırköy-İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yanyol “Ataköy Rezidans” No:8/1/A K:7 D:75-76-77 Bakırköy-İstanbul

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP)
Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

16470-74776-74817

Mobil İmza ya da E-posta İle
Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak
suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

 

info@basaran.av.tr

Başaran Hukuk, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
KVKK BİLGİ TALEP BAŞVURU FORMU:     


Başvurucunun Ad:

 

Başvurucunun Soyadı:

 

TC Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

 

Telefon numarası

 

E Posta adresi

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 

Lütfen Başaran Hukuk ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müvekkil, İş ortağı, Çalışan, Çalışan adayı, Eski çalışan)


Ziyaretçi
Müvekkil
İş ortağı

Çalışan
Çalışan adayı
Eski Çalışan
Diğer
:……………………………………

Büromuz içerisinde iletişimde olduğunuz
Birim:………………….…………………………………………………………
Konu:……………………………………..…………………………………….……………...…
………………………………………………


Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

Başvuru Sahibi
Adı Soyadı:
İmza (yazılı başvuru ise):

Formu PDF olarak indir