Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Başaran Hukuk Bürosu

BAŞARAN HUKUK BÜROSU

         ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN

      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla “Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yanyol “Ataköy Rezidans” No:8/1/A K:7 D:75-76-77 Bakırköy-İstanbul” adresinde mukim Başaran Hukuk Bürosu (“Başaran Hukuk”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Başaran Hukuk ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, TCKN, cinsiyet, uyruk, medeni durum, askerlik bilgisi, ehliyet bilgileri,
 • İletişim Bilgileriniz: adres, e-posta,  cep telefonu,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, eğitim bilgileri, profesyonel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, iş hayatına ilişkin özel kişi referansları,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Verileriniz: Fotoğraf
 • Özel Nitelikli Veriler: Kişisel sağlık bilgileri, varsa engellilik durumuna ait bilgiler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Başaran Hukuk ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi, sözleşmenin kurulması ve fiziki mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, yurtiçi iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Başaran Hukuk ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle işlemektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak açık rızanızın bulunması,

 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki hak ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Başaran Hukuk Bürosuna iletebilirsiniz.

 • HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile “Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yanyol “Ataköy Rezidans” No:8/1/A K:7 D:75-76-77 Bakırköy-İstanbul” adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğin” 5. Maddesi uyarınca güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle info@basaran.av.tr adresine de iletebilirsiniz.

Ad, Soyad      :
Tarih              :
İmza               :

Formu PDF olarak indir