Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Ocak 11, 2021
Bilirkişilik Hizmeti
Ocak 11, 2021

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku


Deniz, kara, hava ve demir yolu ile yapılan tüm taşımalarda oluşacak ihtilafların en doğru ve en kısa zamanda sonuçlanması bakımından bireysel çözüm yolları bulma, imzalanan/imzalanacak sözleşmelerin hukuksal denetimi ve uygulanması adına müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.


Taşıma hukukuna ilişkin; taşımacının hapis hakkının uygulanması ve açılacak davaların/icra takiplerinin hazırlanması ve takibi, taşıma sırasında doğabilecek her türlü ihtilafın önlenmesi için gerekli belge hazırlığının yapılması, ihtilafların çözümünde Uluslararası Sözleşmeler ve Konvansiyonların incelenerek TTK ve BK kapsamında çözümlemesi, Incoterms 2010, CMR, LVK,TTK, CISG ve ilgili diğer mevzuat kapsamında taşıma belgelerinin incelenmesi ve gerekli değişiklerin yapılması, günümüz yaygın taşıması olan konteynır taşımacılığında çıkan gerek taşınan malın hasarlanması gerek konteynır sür astaryası/demurajı ve hasarlanması konularında ihtilaflarda en doğru çözüm yönteminin belirlenmesi ve çözümü gibi ve bu alanlarla sınırlı olmamak üzere pek çok alanda yerli ve yabancı şirketlerle çalışmalar yürütmekteyiz.