Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

Başaran Hukuk Bürosu

BAŞARAN HUKUK BÜROSUNA
HOŞGELDİNİZ.

                     Kişisel Verilerin Korunması
                       Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Başaran Hukuk Bürosu (“Başaran Hukuk”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Başaran Hukuk tarafından hazırlanmıştır.
İlgili Kişi:  www.basaran.av.tr web sitesini ziyaret ettiğiniz için  Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.
Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Başaran Hukuk Bürosu] veri sorumlusudur.
İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız:


Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Web Sitesi Trafik Bilgileri
(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle
KVKK Md.5/2a'ya istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri

Zorunlu ve Performans bazlı çerezler işlenmektedir.
Hizmetlere karşı ilginin ölçülmesi, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve veri sorumlusunun faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli  çalışmalarının yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Veri sorumlusunun Meşru Menfaati ve sözleşmeleri ifasında daha iyi hizmet vermek

Bunun yanında;
Web Sitemiz üzerinden bize şikayet, öneri ve taleplerinizi iletiyorsanız:


Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Kimlik (Soyad, Ad)
İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

İletişim kurmak, taleplerin değerlendirilmesi, Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi
 Müvekkil İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Şikayet, Öneri Ve Taleplerin Değerlendirilmesi, Meşru Menfaat

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Başaran Hukuk, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, Yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz internet ortamında kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. 
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14. maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınızı kullanabilirsiniz.
Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu:

  • Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yanyol “Ataköy Rezidans” No:8/1/A K:7 D:75-76-77 Bakırköy-İstanbul adresine yazılı olarak;
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile info@basaran.av.tr  adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  •  Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Başaran Hukuk, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.
Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun www.kvkk.gov.tr adresinden "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

PDF olarak indir